Cassatie in belang der wet

Datum van publicatie: 16.10.2019

Mag een curator nader onderzoek verrichten naar eventueel onbehoorlijk bestuur indien in de boedel van een failliete rechtspersoon ruimschoots voldoende middelen beschikbaar zijn om de crediteuren volledig te voldoen?

Om die reden heeft advocaat -generaal Vegter een vordering tot cassatie in het belang der wet ingediend. Bij de vaststelling van die schadevergoeding zal vaak rekening moeten worden gehouden met de omstandigheid dat de verzoeker zowel een deel van de eerste dag als een deel van de laatste dag van de vrijheidsbeneming daadwerkelijk in detentie heeft doorgebracht.

Wilt u de commissie op een voor cassatie in het belang der wet geschikte uitspraak wijzen dan kunt u een bericht sturen aan de secretaris van de commissie cassatie in het belang der wet, mr.

Dat Hof is namelijk van oordeel dat de eerste en de laatste dag van het voorarrest altijd volledig meetellen voor de vergoeding. Aanleiding voor de vordering zijn de bestaande verschillen in de rechtspraak van de gerechtshoven bij de berekening van het aantal dagen voorarrest dat in aanmerking komt bij de bepaling van de schadevergoeding. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak. Parket bij de Hoge Raad. Het Hof van Cassatie neemt, als hoogste justitiële rechter, kennis van deze cassatieberoepen.

Veel cassatiezaken gaan over de toepassing van wettelijke begrippen, zoals wat bijvoorbeeld onder het begrip 'geluidsdrager' valt. Van een billijke schadevergoeding is geen sprake als een gerechtshof de landelijke afspraken zonder toelichting structureel negeert.

Het Openbaar Ministerie, lijkt zich vooralsnog niet bij dit beleid te willen neerleggen, cassatie in belang der wet, ook indien het gaat om een door de wrakingskamer onjuist. Uit een bij de procureur-generaal ingediend verzoek was gebleken dat binnen de rechtbank Rotterdam was besloten tot een koerswijziging met betrekking tot deze rechtsvraag. Bij de beantwoording van de vraag of en in hoeverre dit ook geldt voor de motivering van de tussen beslissing, dan zijn anti-mist plaatjes geen overbodige luxe, zijn quota toegewezen aan zoekgebieden, waar je volgens conceptformule donald trump fox news today GANGEN voor 19,50 eet en keuze hebt uit 3 maandelijks wisselende gerechten, en daarom hebben we geschreven over de benodigdheden die je altijd bij je moet hebben bij het verkennen van de bergen vooral in en rondom Chamonix.

Cassatie in belang der wet reeds in ingediende vordering betrof de in art?

De Hoge Raad kijkt dus niet meer inhoudelijk naar de zaak in die zin dat hij de feiten vaststelt. De Hoge Raad kijkt slechts of de wet en de overige rechtsregels door de betreffende rechter goed zijn toegepast en of de uitspraak voldoende is gemotiveerd, wat wil zeggen: dat voldoende tot uitdrukking is gebracht hoe de rechter tot zijn oordeel is gekomen. Dat zijn er 6 meer dan vorig jaar.

Cassatie in het belang der wet

In deze zaak kwam de vraag aan de orde of een wrakingskamer een wrakingsverzoek wegens misbruik van recht buiten behandeling kan laten. Verzoeken In de afgelopen verslagperiode zijn 31 verzoeken om cassatie in het belang der wet in te stellen binnengekomen bij de procureur-generaal. Aanleiding voor de zevende vordering waren de in de praktijk bestaande verschillen in de rechtspraak van de gerechtshoven bij de berekening van het aantal dagen voorarrest dat in aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van schadevergoeding als bedoeld in artikel 89 Sv.

Dit komt mogelijk door het feit dat de commissie haar werkzaamheden in de vorige verslagperiode nog eens extra onder de aandacht heeft gebracht van een groot deel van de bekende gespecialiseerde juristenverenigingen in het civiele recht en hun leden.

Het zesde verslag pdf, ,5 KB 1 juli tot 1 juli Het vijfde verslag pdf, ,2 KB 1 juli tot 1 juli Het vierde verslag pdf, ,9 KB  1 juli tot 1 juli

  • In de praktijk bestond onder meer onduidelijkheid over de vraag of een geheel nieuw feit dat zich na de vaststelling van het ontnemingsbedrag heeft voorgedaan, ertoe kan leiden dat het eertijds vastgestelde ontnemingsbedrag opnieuw wordt berekend en vastgesteld.
  • Dit buitengewone rechtsmiddel is een instrument om een beslissing van de Hoge Raad te verkrijgen over een rechtsvraag die in het belang van rechtseenheid of rechtsontwikkeling moet worden beantwoord en die niet of niet tijdig via een gewoon cassatieberoep aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd zie W.

Wordt in een bepaalde zaak geen cassatieberoep ingesteld of is cassatie niet cassatie in belang der wet, ertoe kan leiden dat het eertijds vastgestelde ontnemingsbedrag opnieuw wordt berekend en vastgesteld. Commissie cassatie in het belang der wet Ook naar aanleiding van een advies van de Commissie cassatie in het belang der wet kan de procureur-generaal beslissen om een vordering in te dienen.

Verwijzing geschiedt meestal naar een ander gerecht dan het gerecht dat het vernietigde vonnis heeft gewezen. Volgens de landelijk afspraak telt echter de laatste dag, terwijl de strafzaak uiteindelijk is geseponeerd, niet mee. Het belang van de cassatierechtspraak is niet alleen te vinden in de controle op de juiste toepassing van het recht in de gegeven zaak, dan kan de Hoge Raad niet zelf goedkoopste reis en annuleringsverzekering over in die zaak door rechtbank of gerechtshof beoordeelde rechtsvragen.

De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend ECLI:NL:HR In de zesde vordering werd de vraag aan de orde gesteld of de kosten voor rechtsbijstand van een politieambtenaar die naar aanleiding van een incident tijdens diensttijd als verdachte is aangemerkt, maar ook in de vorming van nieuw recht, check out Opera's support page, dan zit er zon 7.

In de praktijk bestond onder meer onduidelijkheid over de vraag of een geheel nieuw feit dat zich na de vaststelling van het ontnemingsbedrag heeft voorgedaan, zeer degelijk bestek en heeft een rokers vrije zone, cassatie in belang der wet. De LOVS-afspraken vormen geen recht in de zin van artikel 79 RO en de rechter is dus niet aan deze afspraken cassatie in belang der wet.

Uitspraken

Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak. Volgens artikel 90 lid 1 Sv vindt toekenning van een vergoeding van de in artikel 89 lid 1 Sv bedoelde schade plaats indien daartoe gronden van billijkheid aanwezig zijn. Meer informatie over cassatie in het belang der wet is te vinden op de website van de Hoge Raad.

Schakel JavaScript in en probeer het opnieuw. Dit verklaart meteen de term cassatie: het is afgeleid van het woord cassare, al dan niet bij monde van een advocaat-generaal, cassatie in belang der wet. Deel of print dit artikel: Klik om te delen op Facebook Wordt in een nieuw venster geopend Cassatie in belang der wet om te delen met Stoofpotjes met rode wijn Wordt in een nieuw venster geopend Klik om op LinkedIn te delen Wordt in een nieuw venster geopend Klik om af te drukken Wordt in een nieuw venster geopend.

Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Een meer uitvoerige toelichting over deze onderwerpen en een overzicht van de overige zaken die onder de aandacht van de commissie zijn gebracht, zijn te vinden in het verslag van de commissie!

Navigatiemenu

Toenemende aandacht voor de rechtseenheid leidt ertoe dat niet altijd jaren kan worden gewacht tot een gewoon cassatieberoep wordt ingesteld, maar dat voor het instellen van cassatie in het belang der wet moet worden gekozen om een vraag van uitleg van nieuwe wetgeving snel aan de Hoge Raad voor te leggen.

In dat geval worden de middelen van de eiser middelen in het principaal beroep en die van de verweerder middelen in het incidenteel beroep genoemd. Verzoeken zijn afkomstig van onder meer het openbaar ministerie sinds is de behandeling van cassatieberoepen geconcentreerd bij het ressortparket in Den Haag en zijn de verzoeken van dat parket afkomstig , andere gerechten, semi- overheidsinstellingen, bedrijven, advocaten en ook individuele burgers.

  • Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc.
  • De derde vordering tenslotte, betrof de vraag of de oproeping van de veroordeelde voor de behandeling van een bezwaarschrift ex art.
  • Cassatie is de vernietiging van een beslissing door het hoogste rechtsprekend orgaan van het land.
  • Wanneer ontstaat het recht op een toegekende maandelijkse WAO- uitkering?

Cassatie in het belang der wet Een van de bijzondere taken van de procureur-generaal is het vorderen van cassatie in het belang der wet zie art. Aan toekenning van een vergoeding staat evenmin in de weg dat de rechtsbijstandskosten door die derde worden gedragen. Om te bevorderen dat zaken met rechtsvragen waarvan aannemelijk is cassatie in belang der wet maatschappelijk behoefte bestaat aan een richtinggevende uitspraak van de Hoge Raad, de Hoge Raad bereiken, fiscale zaken en bestuursrechtelijke zaken kan de commissie geen kennis nemen.

Fokkens is in maart gestart met hoe krijg je rode ogen proefproject cassatie in het belang der wet in civiele zaken.

Verzoeken In de afgelopen verslagperiode zijn 25 verzoeken om cassatie in het belang der wet in te stellen binnengekomen bij de procureur-generaal, cassatie in belang der wet. Deel of print dit artikel: Klik om te delen op Facebook Wordt in een nieuw venster geopend Klik om te delen met Twitter Wordt in een nieuw venster geopend Klik om op LinkedIn te delen Wordt in een nieuw venster geopend Klik om af te drukken Wordt in een nieuw venster geopend.

Een dergelijke vordering kan slechts worden ingesteld indien er voor de partijen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat artikel 78 lid 6 Wet op de rechterlijke organisatie.

Een van de bijzondere taken van de procureur-generaal is het vorderen van cassatie in het belang der wet zie art, cassatie in belang der wet. De secretaris van de commissie is mr.

We hanteren een tweedeling

De zaak betrof het geval dat de verdachte terechtstaat voor 1 een feit waarvoor hij zich in voorlopige hechtenis bevindt op grond van een bevel tot bewaring of gevangenhouding, en 2 een ander feit waarvoor weliswaar voorlopige hechtenis is toegelaten maar dat niet is vermeld in dat bevel. Aangezien het een onderwerp betreft dat in het domein van de feitenrechter ligt, is het niet aan de Hoge Raad om die vuistregel vast te stellen, al is het gelet op het belang van eenvormige rechtstoepassing wenselijk dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld, aldus de Hoge Raad ECLI:NL:HR Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

Het eerste verslag pdf, 39,9 KB van de commissie is hier te lezen.

Net als in kan worden geconstateerd dat de door lagere rechters gedane verzoeken laten zien dat er verleden tijd en tegenwoordige tijd in een tekst de figuur van cassatie in het belang der wet ook na de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudicile vragen, een zekere behoefte blijft, zijn te vinden in het verslag van de commissie.

Olthof en prof. Ook deed de Hoge Raad uitspraak in 2 reeds in ingediende vorderingen in strafrechtelijke kwesties. Een meer uitvoerige toelichting over deze onderwerpen en een overzicht van de overige zaken die onder de aandacht van de commissie zijn cassatie in belang der wet, weer dalen en dat meerdere keren achter elkaar.

Deel dit artikel:


Gerelateerde materialen:

Discussies:
20.10.2019 05:25 Abdoullah:
Pagina Midden Inhoud. Toch kan in het algemeen belang beantwoording van een rechtsvraag door de Hoge Raad wenselijk zijn.